Chế độ giáo dục của Trung Quốc

ngày:2014-10-14 17:34

Chế độ giáo dục hiện nay của Trung Quốc khá hoàn thiện, giáo dục ở các trường học của Trung Quốc bao gồm giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại học, học viện cao học. Theo quy định của "Luật giáo dục bắt buộc Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", nhà nước thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm, tức giáo dục ở giai đoạn tiểu học và trung học cơ sở của Trung Quốc là giai đoạn giáo dục bắt buộc.