liên hệ

Xin liên lạc chúng tôi

  ngày: 2014-09-30 10:17   

Trung tâm quản lý mạng Lữu Châu

Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở làm việc chính quyển thành phố Lữu Châu, số 66 Đường Tam Trung thành phố Lữu Châu

Số bưu chính: 545001

Điện thoại tư vấn nghiệp vụ website: 0772-2822881, 2812254

E-mail: xxb@liuzhou.gov.cn

 


Trung tâm quản lý mạng Lữu Châu

Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở làm việc chính quyển thành phố Lữu Châu, số 66 Đường Tam Trung thành phố Lữu Châu

Số bưu chính: 545001

Điện thoại tư vấn nghiệp vụ website: 0772-2822881, 2812254

E-mail: xxb@liuzhou.gov.cn