Xin visa có cần cung cấp báo cáo kiểm tra sức khỏe hay không?

ngày:2014-10-27 11:50

Hiện nay xin visa không cần cung cấp báo cáo kiểm tra sức khỏe.