Chính sách ưu đãi hoàn thuế của thành phố Liễu Châu

ngày:2014-09-30 13:46

(1) Dự án xây dựng bến cảng do nhà đầu tư Trung Quốc và nước ngoài cùng góp vốn đầu tư kinh doanh với thời hạn trên 15 năm thì tính thuế từ năm bắt đầu có lãi, từ năm thứ 1 đến năm thứ 5 được miễn thuế thu nhập, năm thứ 6 đến năm thứ 10 giảm 50% thuế thu nhập, sau khi nộp thuế sẽ được cơ quan tài chính trả lại toàn bộ thuế từ ngân sách, thuế thu nhập nộp trong năm thứ 11 đến năm thứ 15 thì sau khi nộp thuế được cơ quan tài chính trả lại 20-50%.

(2) Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xuất khẩu và doanh nghiệp có kỹ thuật tiên tiến do nhà đầu tư nước ngoài thành lập, nếu sau khi nộp thuế có khó khăn trả lại vốn cho vay của ngân hàng, sau khi được chính quyền nhân dân phê duyệt có thể được trả lại một phần thuế từ ngân sách trong một thời hạn nhất định.

(3) Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xuất khẩu và doanh nghiệp có kỹ thuật tiên tiến do nhà đầu tư nước ngoài thiết lập tại Liễu Châu sau khi được Cục thuế vụ thành phố phê duyệt có thể thực hiện trừ hao tăng tốc cho tài sản cố định.