Xây dựng phần mềm của môi trường đầu tư

ngày:2014-09-30 13:37

Chính quyền thành phố Liễu Châu coi trọng xây dựng phần cứng của môi trường, đồng thời càng coi trọng xây dựng phần mềm của môi trường, nó chủ yếu được thể hiện ở môi trường chính sách và chất lượng phục vụ.

Thành phố đã tạo một môi trường chính sách tiện lợi, điều chỉnh lại các chính sách thu hút nhà đầu tư nước ngoài theo hiệp định WTO, ra quy định mới để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và đưa ra biện pháp khen thưởng thu hút, giới thiệu nhà đầu tư nước ngoài đến để đầu tư.

Hoàn thiện môi trường phục vụ hơn nữa. Đơn giản hóa, quy phạm và công khai quy trình phục vụ, thực hiện cam kết phục vụ, nâng cao hiệu suất làm việc, ra sức chuyển biến phương thức làm việc để phục vụ cho các nhà đầu tư một cách nhanh chóng, tiện lợi, hiệu quả và chất lượng tốt. Thành phố Liễu Châu cải cách chế độ xét duyệt hành chính một cách dứt khoát theo nguyên tắc hợp lý, hợp pháp, hiệu lực, trách nhiệm và giám sát, thực hiện kiểm soát và thẩm định các hạng mục xét duyệt của ban ngành chính quyền thành phố, sau đó công bố trên Nhật báo Liễu Châu để quy phạm quy trình xét duyệt và thu phí, đồng thời lấy dự án làm mẫu để thiếp lập chế độ liên thẩm, nâng cao thời hiệu xét duyệt. Thành phố Liễu Châu đi đầu Khu tự trị trong việc thực hiện xét duyệt các thủ tục hành chính tại một nơi, đã thực hiện việc xử lý xét duyệt hành chính tập trung và đã bước đầu xây dựng một chế độ xét duyệt hành chính mới, quy phạm và hiệu quả. Sự đổi mới trong chế độ xét duyệt này đã tăng cường quan niệm hướng về xã hội, phục vụ kinh tế, phục vụ quần chúng và ý thức làm hành chính theo pháp luật, xét duyệt theo pháp luật của các ban ngành chính quyền khiến nâng cao hiệu suất xét duyệt và chất lượng phục vụ.

Sau này, thành phố Liễu Châu sẽ mở rộng đổi mới theo yêu cầu của kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế để tạo ra một môi trường đầu tư vừa ý hơn cho các nhà đầu tư cũng như hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật và pháp quy, tạo ra một môi trường pháp luật hoàn thiện và một môi trường chính sách nhất trí, ổn định, trong suốt và có thể dự kiến được; nâng cao hơn nữa hiệu suất xét duyệt hành chính, chuyển biến chức năng chính quyền, tiến theo thời đại, phá bỏ cách tư duy trước đây, tiếp tục giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình đổi mới bằng biện pháp đổi mới; cố gắng nâng cao tố chất và ý thức phục vụ của nhân viên làm việc trong các cơ quan chức năng của chính quyền, tăng cường đào đạo, huấn luyện và giáo dục công chức để qua đó xây dựng hình ảnh chính quyền làm việc cần cù, cụ thể, hiệu quả và liêm khiết.