Thông tin lãnh đạo

nguồn:Cổng thông tin điện tử Chính quyền Nhân dân Liễu Châu ngày:2023-11-20 10:10

Thị trưởng: Trương Tráng

Phó Thị trưởng:Hà Quốc Huyên, Trương Quốc Lương, Lư Liễu Bình, Vương Hồng Cốc, Liêu Kiếm Ba, Thang Chấn Quốc, Trần Văn Mẫn

Thành viên Đảng đoàn: Viên Đông Thăng

Tổng Thư ký Chính quyền thành phố: Lưu Bá Thần