eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.
  • Trang chủ
  • Cơ cấu tổ chức của chính quyền
  • Cục Xúc tiến Thương mại thành phố Liễu Châu

    Quán triệt thực hiện các phương châm, chính sách, pháp quy về mở cửa đối ngoại, sử dụng vốn nước ngoài của nhà nước và Khu tự trị.

  • Văn phòng Ngoại vụ và Kiều vụ thành phố Liễu Châu

    Văn phòng Ngoại vụ và Kiều vụ của Chính quyền thành phố Liễu Châu là cơ quan có thẩm quyền quản lý công tác ngoại vụ và kiều vụ trong thành phố, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan với tư cách là cơ quan lãnh đạo về công...

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014