Thông tin về các lãnh đạo Chính quyền

ngày:2014-09-29 16:54

 

Chính Quyền thành phố

 

Thị trưởng

 Tiêu Văn Tôn

Phó Thị trưởng

Lưu Truyền Lâm

Đàm Siêu

Tăng Bắc Xuyên

 Phú Hướng Đông

Phan Hải Phong

Vương Liễu Bình

Chu Trường Thanh

Trần Hồng Ninh

 Thôi Huệ Liễu