Chính quyền thành phố

ngày:2018-02-05 18:15

Thị trưởng: Ngô Vĩ

Phó thị trưởng: Lưu Khả, Tiêu Diệu Quang, Hách Hưng Quốc, Lưu Hải, Sài Chí Viễn, An Vệ, Trương Kiến Quốc, Hà Hoán Toàn, Lư Liễu Bính