Chính quyền thành phố

nguồn:Liuzhou Daily ngày:2017-01-11 17:14

Thị trưởng: Ngô Vĩ

Phó thị trưởng: Dương Nghĩa, Tiêu Diệu Quang, Lý Chí Triển, Lưu Hải, Sài Chí Viễn, An Vệ, Trương Kiện Quốc, Hà Hoán Toàn, Khoáng Thanh Xuân, Lư Liễu Bính