Chính quyền thành phố

ngày:2018-04-08 15:22

Thị trưởng: Ngô Vĩ

Phó thị trưởng: Lưu Khả, Tiêu Diệu Quang, Hách Hưng Quốc, Vương Vĩ, Lưu Hải, An Vệ, Trương Kiến Quốc, Lư Liễu Bính